B&B de Zinken Gieter, Steenovenweg 6, 4614 LA Bergen op Zoom   06-18170020                                          KvK Breda 50913786

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.benbdezinkengieter.nl

Christel Heeren- van Zuuren is de Functionaris Gegevensbescherming van B&B de Zinken Gieter, te bereiken via e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
B&B de Zinken Gieter verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder staan persoonsgegevens die wij verwerken:
O.a. voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres- IP-adres.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door de invulling van persoonsgegevens of via social media genoemd en/of zichtbaar te worden d.m.v. naam en of foto.
In correspondentie, email, app (of ander toekomstig communicatiemiddel) en telefonisch.
Locatiegegevens- bankgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Foto's die door ons of anderen gemaakt worden van u als klant en/of bezoeker, diens aanhang/kind en/of het paard van de klant, kunnen gebruikt worden op onze website, social media of ander promotiemateriaal. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
B&B de Zinken Gieter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betalingen, u te kunnen bereiken via telefoon, app, social media of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, om diensten bij u af te leveren.

 B&B de Zinken Gieter verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming:
B&B de Zinken Gieter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de eigenaar van B&B de Zinken Gieter) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
B&B de Zinken Gieter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens:

NAW: zolang wij deze om boekhoudtechnische redenen moeten bewaren.
Bankgegevens: zolang onze bank deze gegevens blijft bewaren.
Social media: zolang wij foto's en activiteiten, die B&B de Zinken Gieter gerelateerd zijn, nodig hebben voor onze promotionele doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
B&B de Zinken Gieter verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@benbdezinkengieter
Om er zeker van te zijn dat het verzoek om bezwaar tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. B&B de Zinken Gieter zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

B&B de Zinken Gieter wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
B&B de Zinken Gieter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.